ความปลอดภัยในงานเครื่องจักร Meerakmachine

ความปลอดภัยในงานเครื่องจักร

ความปลอดภัยในงานเครื่องจักร

  อันตรายจากเครื่องจักร เป็นเรื่องที่อันตรายและเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งในการใช้งานเครื่องจักร ทั้งงานอุตสาหกรรม งานก่อสร้าง และอื่น ๆที่เกี่ยวกับเครื่องจักร ซึ่งหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรไม่ได้เลย เนื่องจากเครื่องจักร สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ เป็นการทุ่นเวลาและแรงงานของทรัพยากรมนุษย์อย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เครื่องจักรที่มีวิทยาการสมัยใหม่ ที่มีความเร็วสูงขึ้นและประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยม ย่อมอาจจะเกิดอันตรายที่สูงขึ้นตามวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่นกัน

อุบัติเหตุจากเครื่องจักรมีสาเหตุหลัก ๆ ดังนี้

  1. เครื่องจักรไม่มีเซฟการ์ดที่เหมาะสม

คือ เครื่องจักรบางเครื่องมีจุดที่เกิดอันตรายบ่อย แต่นายจ้างไม่มีการติดตั้งเซฟการ์ดที่เหมาะสม เช่น เครื่องปั๊มโลหะที่ใช้กันอยู่จำนวนมากในประเทศไทยและเครื่องจักรบางเครื่องได้มีการตั้งเซฟการ์ดเฉพาะด้านที่คิดว่าพนักงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะไปสัมผัสหรือทานใกล้ แต่อีกด้านไม่ได้ติดตั้งเซฟการ์ดไว้เมื่อมีการซ่อมบำรุงจึงได้รับอันตรายในด้านที่ไม่ได้ตั้งเซฟการ์ดไว้

      2. มีการถอดเซฟการ์ดออกเพื่อซ่อมบำรุง

เมื่อมีการซ่อมบำรุง จะต้องมีการถอดเซฟการ์ดออก โดยเมื่อมีการซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ไม่ได้ใส่เซฟการ์ดเข้าที่เดิม กรณีนี้มักก่อให้เกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง

     3. ไม่มีการระวังเท่าที่ควร

โดยมีการปล่อยปละละเลยอยู่เสมอ ในกรณีที่เครื่องจักรอยู่ที่สูงไม่จำเป็นต้องมีเซฟการ์ด ซึ่งนับเป็นความคิดที่ผิดและไม่ถูกต้อง

     4. พนักงานขาดทัศนคติ

คือ การขาดทัศนะคติที่ดี และไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบในเรื่องของการทำงานของเครื่องจักร ชอบเสี่ยงโดยไม่จำเป็น

     5. พนักงานขาดความรู้

พนักงานขาดการฝึกอบรมในการทำงานของเครื่องจักร ไม่ทราบถึงวิธีการทำงานของเครื่องจักรที่ปลอดภัย ก่อให้เกิดการทำงานที่ผิดพลาด