พ.ร.บ.โรงงานฉบับแก้ไขใหม่ เปลี่ยนอะไรบ้าง?

พ.ร.บ.โรงงานฉบับแก้ไขใหม่ เปลี่ยนอะไรบ้าง?

  • ขอบเขตโรงงาน
  • ผู้ตรวจสอบ
  • ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)
  • ผู้ประกอบกิจการ
  • โรงงานขนาดเล็กจะประกอบกิจการง่ายขึ้น
  • โรงงานขนาดใหญ่จะได้รับความสะดวกมากขึ้น
  • เกิดความต่อเนื่องในภาคการผลิต
  • ประชาชนยังได้รับความคุ้มครอง
  • มีผลบังคับใช้ 27 ตุลาคม 2562