สถานที่ที่เหมาะกับปฏิบัติงาน

ลักษณะสถานที่เหมาะกับปฏิบัติงาน

ลักษณะสถานที่เหมาะกับปฏิบัติงาน

ลักษณะสถานที่เหมาะกับปฏิบัติงาน

  • แสงสว่างที่เพียงพอ
  • สีผนังแตกต่างจากเครื่องมือ เครื่องจักร
  • โต๊ะและม้านั่งควรสอดคล้องกับสรีระของพนักงาน
  • การวางวัสดุให้เป็นแบบแผนเดียวกัน เพื่อเพิ่มผลผลิตที่มากขึ้น
  • การสร้างรางคล้องสายไฟ
  • วางงานให้ใกล้พนักงานที่สุด เพื่อป้องกันการเสียเวลาในการเพิ่มเนื้องาน
  • การออกแบบแขวนชิ้นงาน เพื่อส่งงานไปแผนกอื่นได้สะดวก รวดเร็ว