หลักการลดต้นทุน เพื่อผลผลิตที่เพิ่มขึ้น-Meerakmachine-มีรักแมชชีน

หลักการลดต้นทุน เพื่อผลผลิตที่เพิ่มขึ้น

การลดต้นทุนเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ของการดำเนินกิจการในวงการอุตสาหกรรม เนื่องจากมีความสัมพันธ์กับกำไร โดยต้นทุนที่ผู้ประกอบการสามารถลดได้จะย่อมหมายถึงกำไรที่เพิ่มขึ้นด้วย แต่ทว่าสิ่งที่ยากกว่าลดต้นทุน คือ การลดต้นทุนที่สามารถเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้นนั่นเอง

 

เทคนิคในการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มผลผลิต มีปัจจัยหลายประการ สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องวิเคราะห์ คือ “หลัก 4M” ประกอบด้วย Material, Man, Machine และ Method เป็นองค์ประกอบของการผลิต ที่สามารถลดต้นทุนในกระบวนการผลิตให้ต่ำลงได้

 

หลักการบริหาร 4M ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

  • Meterial

บริหารจัดการใช้วัตถุดิบให้เหลือน้อยที่สุดครอบคลุมถึงการวางแผนจัดซื้อวัตถุดิบเข้าสู่โรงงานให้ทันและเพียงพอกับกระบวนการผลิตด้วย

  • Man

จัดสรรให้บุคลากรสามารถใช้ทักษะการทำงานได้มากที่สุดโดยมีการจัดสรรรายได้ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับต้นทุนรวมถึงการรักษาบุคลากรคุณภาพให้เป็นทรัพยากรองค์กรให้นานที่สุด

  • Machine

การจัดการ จัดหาวัสดุและเครื่องมือต่างๆที่เป็นส่วนประกอบในการปฏิบัติงานรวมถึงการจัดการอาคารและสถานที่ปฏิบัติงานให้เอื้อต่อการทำงานที่เพิ่มผลผลิตได้

  • Method 

ค้นหาวิธีการใช้ร่างกายที่เหมาะสมกับงานและออกแบบเครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตในงานได้อาศัยหลักการเคลื่อนไหวโดยวิธีประหยัด (Motion Economy) ทำให้การปฏิบัติงานสะดวกและเหนื่อยน้อยที่สุด

 

ที่มา : mmthailand